Форми на крошни за топијари: Кои крошни се најлесни за формирање?

Со топијарно обликување може да се добијат најразлични фигури, од наједноставни, геометриски…