Природна или вештачка елка? Што е подобро…

Зошто би користеле вештачка елка, кога може природна. Или пак, зошто природна,…