КАЛА – ОТМЕНОСТ ВО ДОМОТ

Калата (Zantedeschia) е барско растение што потекнува од мочурливите подрачја на Африка,…